Stadgar

Stadgar för Pershyttans Byalag

Föreningen är en lokal utvecklingsgrupp, den är ideell och opolitisk.

 

Ändamål:

Att främja byns utveckling till en attraktiv och livaktig by, samt att fungera som ett samarbetsorgan för enskilda, föreningar och organisationer i området.

 

Medlemskap:

Alla som bor i, eller har anknytning till Pershyttan har rätt att vara medlem i byalaget.

Enskild medlem, organisation, förening eller företag betalar en av årsmötet fastställd avgift. Andra kan efter ansökan beviljas medlemskap av styrelsen.

 

Rösträtt:

Varje medlem äger en röst.

 

Arbetsområden:

Att med gemensamma aktiviteter utveckla byn. Vara byns ”talesman” gentemot kommun, myndigheter etc. på uppdrag från medlemmarna och engagera sig i byns förekommande frågor.

 

Medlemsmöte:

Hålls när styrelsen eller byalaget så beslutar med minst enkel majoritet.

 

Årsmöte:

Hålls senast före maj månads utgång. Räkenskapsår är kalenderår. Personlig kallelse till medlemsmöte skall ske senast två veckor före mötet.

 

Styrelsen:

Styrelsen består av fem, sju eller nio personer och väljs på årsmötet till det antal mötet beslutar. Ordförande väljs på ett år och kassör väljs på två år av årsmötet. Alla nyval görs på ett och två år så att alla inte byts ut vid samma årsmöte. Konstituerande styrelsemöte hålls inom en månad. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften är närvarande. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening.

 

Föreningens öppenhet:

Föreningens protokoll är offentliga och hålls tillgängliga hos sekreteraren och läggs ut på eventuell hemsida. Styrelsemötena är ”öppna”, vilket innebär att medlemmar har närvaro- och yttranderätt.

 

Arbetsgrupper:

Medlemmar som vill arbeta med en speciell fråga, kan hos styrelsen eller medlemsmötet få stöd att bilda en arbetsgrupp. I arbetsgruppen utses en ansvarig person som löpande rapporterar till styrelsen. Arbetsgruppens verksamhet och budget utarbetas i samråd med styrelsen.

 

Valberedning:

Årsmötet väljer tre ledamöter, varav en sammankallande. Nyval görs på ett eller två år.

 

Revisorer:

Årsmötet väljer två revisorer som skall granska verksamheten och ekonomin. Nyval görs på två år.

 

Stadgeändring och upplösning:

Stadgeändring och upplösning kan ske om två på varandra följande medlemsmöten så beslutar med ¾ majoritet. Det ena mötet ska vara på årsmötet. Vid upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla något som är till gagn för Pershyttan efter beslut vid det andra medlemsmöte som beslutar om upplösning.

 

Stadgarna antogs vid bildandet av Pershyttans Byalag 2012-06-14

Protokoll

Medlemsavgift för 2017

 

på årsmötet 2016 beslutades att årets medlemsavgift är 150 kr/hushåll.

 

Avgiften kan sättas in på BG 366-1956 eller

Swishas till 123-197 38 90

Copyright © All Rights Reserved